top of page

BREAKING!!! TT.TRUMP TẠI BUỔI VẬN ĐỘNG RALLY Ở ALASKA “TÔI ỦNG HỘ SÚNG, THIÊN CHÚA VÀ DẦU MỎ”.
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page