top of page

BREAKING!!! TT.TRUMP TẠI BUỔI VẬN ĐỘNG RALLY Ở ALASKA “TÔI ỦNG HỘ SÚNG, THIÊN CHÚA VÀ DẦU MỎ”.
bottom of page