top of page

BREAKING!! ◾️ UỶ BAN 6/1 BỎ TÙ CỰU CHIẾN LƯỢC GIA CỦA TT.TRUMP VÌ KHÔNG RA LÀM CHỨNG.Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page