top of page

CỬ TRI TIẾP TỤC BÀY TỎ TÌNH YÊU THƯƠNG DÀNH CHO TT.TRUMP TRONG SỰ KIỆN TOWN HALL VỚI FOXNEWS.bottom of page