top of page

CỰU CỐ VẤN HÀNG ĐẦU CỦA TT.TRUMP BỊ FBI BẮT GIỮ SAU KHI TUYÊN BỐ THỀ SẼ LUẬN TỘI BIDEN
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page