top of page

CHÍNH QUYỀN 7ĐẦN TUYÊN BỐ TRUNG CỘNG ĐÃ VẬN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH KHINH KHÍ CẦU GIÁNĐIỆP DƯỚI THỜI TRUMPRecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page