top of page

CHIẾN DỊCH TRANH CỬ CỦA TT.TRUMP HUY ĐỘNG ĐƯỢC 4 TRIỆU ĐÔ TRONG 24H TỪ KHẮP 50 TIỂU BANG.



Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page