CSDC TRẢ THÙ DƠ BẨN!! CHO BỘ QUỐC PHÒNG ĐIỀU TRA NGƯỜI LÍNH CỨU EM BÉ CÓ MẶT TRONG BUỔI VẬN ĐỘNG RAL