Dec|10|AM|27 nhà lập pháp của Đảng Cộng hòa yêu cầu điều tra bất thường bầu cử