top of page

Dec|12|AM|Ls của TT.Trump, ông Giu.liani tuyên bố “Tiếp tục đấu tranh phá.p l.ý!”bottom of page