Dec|16|AM|TT.Donald Trump quyết không đầu hàng! - Toà Bạch Ốc tuyên bố