Dec|25|AM|Thành viên đảng DC vạch trần hoạt động gianlận trong chiến dịch Biden.