Feb|09|Cập nhật chi tiết phiên toà ô nhục luận tội Tổng Thống Trump tại Thượng Viện Mỹ.