Feb|10| 15 Bộ Trưởng Tư Pháp Hoa Kỳ xem xét kiện Bảy Đần