Feb|17|Kamala Harris chính thức thay thế bảy đần canh giữ hoà bình cho thế giới