Friday-July 30 Sáng/AM- 65,000 người tham gia vụ kiện của TT.TRUMP chống lại BigTech