HƠN 100 TÊN CƯỚP TẤN CÔNG VÀO CỬA TIỆM 7-ELEVEN ĐẬP PHÁ, HÔI CỦA Ở LOS ANGELES CALIFORNIA