Hệ thống kiểm phi.ếu đô mi nô lên tiếng tuyên bố sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin, mật khẩu nào