top of page

JACK SMITH ĐANG ĐIỀU TRA CUỘC HỌP Ở PHÒNG BẦU DỤC TRƯỚC KHI TT.TRUMP RỜI TOÀ BẠCH ỐCbottom of page