Jan|13|AM|Tổng Thống Trump: “Tu chính án số 25 sẽ quay trở lại ám Joe Bẩy Đần”