Jan|18|Chuyển ngữ thông điệp Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump.