top of page

JOE BIDEN từng quyết liệt ngăn chặn người Việt tị nạn đến Hoa Kỳ năm 1975Comments


bottom of page