top of page

JOE BIDEN TỰ CA NGỢI THÀNH TÍCH SAU KHI GÂY RA CÁC VẤN ĐỀ VỀ LẠM PHÁT VÀ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI MỸ
Recent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page