Jul|12| Mỹ cảnh báo công dân nguy cơ bị bắt giữ tuỳ tiện ở Trung+