top of page

1 Comment


Kinh Co Sonia,


Rat cam on Co dem tin tuc rat quan trong lich su den dong bao. Ngoai ung ho Tong Thong Trump, Sonia nen van dong dong bao ung ho bau Dan bieu va Thuong Nghi Si dang Cong Hoa. Hy vong President Trump duoc su ung ho cua luong vien dau nam 2021.


Chu Phuong

Like
bottom of page