Jul|22| Không ai có thể ngăn chặn Mỹ hoạt động trên Biển Đông.