top of page

July 09- 2 trong 3 người thẩm phán được chọn phụ trách hồ sơ kiện Big Tech của TT.Trump là phe Obama


Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page