top of page

JULY 13 - 58 Dân biểu CSDC bỏ trốn khỏi tiểu bang TEXAS vì dự luật bầu cử sẽ bị bắt khi trở về




Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page