top of page

JULY 18-Chủ tịch Thượng viện AZ: Ko thể thu hồi 11 phiếu đại cử tri của tiểu bang sau cuộc kiểm toán
Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page