top of page

July 19-'SHARPIEGATE' Nhóm kiểm toán Cyber Ninja phát hiện vấn đề dùng viết SHARPIE điền phiếu bầu
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page