top of page

JULY 25 - Trung Cộng tấn công NBC vì phát sóng bản đồ 'không đầy đủ ' trong lúc đưa tin thế vận hội
Recent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page