JULY 28-HÀNG NGÀN DÂN MỸ RA ĐƯỜNG CHÀO ĐÓN BẨY ĐẦN ĐẾN PENNSYLVANIA HÔ VANG “TRUMP! TRUMP! TRUMP!”




Recent Posts

See All