top of page

July 4 - TT.TRUMP: “Chúng ta đang tiến đến tới Chủ Nghĩa CS. Tôi đã và đang chiến đấu cho quý vị!!’’
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page