JULY 8-Chồng của Pelosi đã kiếm được hàng triệu $ tiền giao dịch liên quan đến các dự luật ở Hạ Viện