top of page

June-02-2020 | TT. Donald Trump : Tôi sẽ tranh đấu để bảo vệ cho bạn.Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page