June|02|Tiểu bang Pennsylvania cử phái đoàn đến tiểu bang AZ học hỏi cách kiểm tra lại phiế.u