top of page

June-12-2020 | Chiến dịch bầu cử của TT.Trump đã trở lại.2 comments

2 Comments


caminguyen2003
caminguyen2003
Jun 15, 2020

Thưa Cô Sonia Ohlala..Con Đường Thoát Khổ Nạn Hiện giờ,Duy Một Điều là Trở

Thành Ăn Thuần Chay," go Vegan".Hiệp Lòng Trời Thuận Đất Mẹ..Tô Bồi Tình Thương

và Được Chở Che Của Thiên Đàng...Chân Thành Biết Ơn..

Like

caminguyen2003
caminguyen2003
Jun 15, 2020

Cô Sonia Ohlala Nói Tiếng Việt Hay Lưu Loát Chân Thành Khen .Vui Lòng.

Like
bottom of page