top of page

June-14-2020 |🎂Chúc Mừng Sinh Nhật Vị Tổng Thống Vĩ Đại Nhất Hoa Kỳ - Donald Trump7 comments

Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page