June|16|VIDEO Cháu gái Bin La.Đền cầm biểu ngữ “Trump đã thắng” tại Geneva trước buổi họp Putin-7Đần