top of page

June|21|Nếu tìm ra dấu hiệu gian lận thì quyết định phục hồi chức Tổng Thống sẽ phụ thuộc vào dân MỹRecent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

bottom of page