top of page

June|22|TT.Trump sẽ ko để yên cho tên phản phúc lãnh đạo Thượng Viện Đảng Cộng Hoà Mitch McConnellRecent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page