top of page

June-24-2020 | TT.Trump : Cựu TT. Ô Ba Má có thể phạm tội phản quốcRecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page