June|24|Tổng tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ dưới chính quyền Bẩy Đần tuyên bố đọc Mao, Mác, Lenin