top of page

June 28 - TT. TRUMP: RINO lãnh đạo thiểu số thượng viện cộng hoà MITCH MCCONNELL liên kết với BARR
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page