top of page

June-29-2020 | Obama và đồng bọn chuẩn bị lên thớt... tic toc2 comments

Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page