top of page

June 29 - Khác với KALAMA. TT TRUMP sẽ đến thẳng vùng tâm chấn hoảng biên giới Mỹ-Mexico
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page