top of page

KAMALA BỊ CHỈ TRÍCH KHI SO SÁNH SỰ KIỆN 6/1 VỚI CUỘC KHỦNG BỐ 9/11 VÀ TRẬN TRÂN CHÂU CẢNG 1941
Recent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page