LIVE - PART 3- 6/1Chiến đấu cho TT.Trump tại Washington DC! Thời khắc lịch sử!