LIVE - PART 5- Chiến đấu cho TT.Trump tại Washington DC! Thời khắc lịch sử!