LIVE tình hình tại Toà Bạch Ốc trước ngày diễn hành 6/1