top of page

Mar|11|TT.Trump lên án khủng hoảng biên giới do đảng DC gây ra và tiếp tục ủng hộ ứng cử viên CHbottom of page